O nas

Pracownia Edukacji Humanistycznej, działająca w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, funkcjonuje w ramach Ośrodka Doskonalenia Szkolnych Systemów Edukacji.
Aktualny skład Pracowni:

 1. Danuta Górecka – język polski (szkoły ponadgimnazjalne)
 2. Ewa Sztombka – język polski (szkoły ponadgimnazjalne), filozofia, koordynacja działań Młodzieżowej Akademii Filozoficznej
 3. Jolanta Kaleta-Spychalska – język polski (gimnazja)
 4. Jolanta Bielecka – język polski (szkoły podstawowe)
 5. Sławomir Jaraszkiewicz – język angielski (szkoły podstawowe, gimnazja)
 6. Aneta Jachimowska - język angielski (szkoły podstawowe i ponadgimnazjalne)
 7. Ewa Ciemnicka – język niemiecki (wszystkie typy szkół)
 8. Katarzyna Stępień – język rosyjski (wszystkie typy szkół)
 9. Włodzimierz Glamaciński – język francuski, włoski, hiszpański (wszystkie typy szkół)
 10. Elżbieta Bytniewska –  koordynacja działań Zespołu do Spraw Konkursów i Turniejów (wszystkie typy szkół)
 11. Aldona Danielewicz-Malinowska – muzyka, plastyka, wiedza o kulturze (wszystkie typy szkół)
 12. ks. Michał Pietrasik – religia (przedszkola)
 13. Irena Wolska – religia (szkoły podstawowe)
 14. Grzegorz Zwoliński – religia (gimnazja)
 15. ks. Marcin Wojtasik – religia (szkoły ponadgimnazjalne)

W bieżącym roku szkolnym doradcy będą kontynuować dotychczasowe przedsięwzięcia, stale poszerzając ich zakres i tematykę,  zależnie od potrzeb zgłaszanych przez szkoły i nauczycieli. Priorytetowa działalność PRACOWNI dotyczy następujących zagadnień:

 • Ocenianie osiągnięć uczniów w kontekście zewnętrznych wymagań egzaminacyjnych
 • Ocenianie kształtujące
 • Planowanie dydaktyczne
 • Przygotowanie uczniów do sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych
 • Testy kompetencyjne z języków obcych
 • Integracja międzyprzedmiotowa
 • Metody kształcenia stymulujące aktywność ucznia
 • Metody wyzwalające kreatywność
 • Metoda projektów jako strategia dydaktyczna
 • Metody synektyczne – kształtowanie umiejętności myślenia
 • i działania twórczego
 • Kształtowanie postaw innowacyjnych
 • Praca z uczniem zdolnym – przygotowanie do olimpiad i konkursów
 • Indywidualizacja procesu kształcenia – praca z uczniem trudnym
 • Awans zawodowy nauczyciela – planowanie i dokumentowanie rozwoju zawodowego
 • Sprawowanie opieki nad nauczycielem o krótkim stażu pracy
 • Organizacja procesu  nauczania – uczenia się języków obcych
 • Nowe programy kształcenia i ich ewaluacja
 • Przygotowanie uczniów do egzaminów państwowych z języków obcych
 • Edukacja artystyczna
 • Edukacja filozoficzna
 • Edukacja regionalna
 • Edukacja medialna (przede wszystkim filmowa)
 • Planowanie i organizowanie zajęć pozalekcyjnych w szkole z uwzględnieniem różnorodnych potrzeb i zainteresowań młodzieży
 • Multimedia w edukacji
 • Wychowanie patriotyczne w praktyce szkolnej

Jesteśmy świadkami nieustannych zmian w kształcie edukacji humanistycznej, trwają dyskusje, co przekreślić, a co ożywić w reformie oświaty, od tego roku szkolnego wchodzi w życie nowa podstawa programowa, dlatego istotnym elementem pracy doradców będzie wspomaganie nauczycieli w planowaniu i organizowaniu pracy dydaktycznej, w poszukiwaniu ciekawych rozwiązań metodycznych zapewniających efektywne nauczanie-uczenie się, w doborze odpowiednich programów kształcenia, w współtworzeniu kultury oceniania.
Co roku trudnym wyzwaniem dla młodzieży i nauczycieli są egzaminy zewnętrzne. Zamierzamy więc wspólnie z nauczycielami zastanowić się, jak wykorzystywać wyniki sprawdzianów i egzaminów do planowania rozwoju szkoły i jak dobrze przygotowywać uczniów do tych ważnych w ich życiu wydarzeń. W obszarze naszych zainteresowań znajduje się kształcenie holistyczne, stąd propozycja wielu zajęć dotyczących ścieżek edukacyjnych oraz metody projektów. Dla nikogo nie jest już tajemnicą, że po reformie programowej kształcenie humanistyczne w szkole zyskało wymiar ogólnokulturowy i wzbogacone zostało o nowe treści, dlatego w naszej ofercie metodycznej znajdują się propozycje szkoleń dotyczących wybranych zagadnień z dziedziny sztuki współczesnej, filmu i teatru, edukacji czytelniczej i medialnej, edukacji filozoficznej, sposobu interpretacji obrazów oraz symboli odgrywających w kulturze europejskiej ważną rolę, różnorodnych strategii czytania tekstów kultury.
Ponadto w tym roku szkolnym doradcy i konsultacji Pracowni Edukacji Humanistycznej organizują Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe dla uczniów gimnazjum z języka polskiego, języka angielskiego, historii, języka niemieckiego, języka rosyjskiego, języka francuskiego i wiedzy o sztuce. Nauczyciele, przygotowujący młodzież do tych trudnych konkursów, zawsze mogą liczyć na nasze wsparcie i rzetelną informację.
Zapraszamy do współpracy nauczycieli zainteresowanych poszerzaniem własnej wiedzy, doskonaleniem umiejętności zawodowych i wzbogacaniem warsztatu pracy, a także nauczycieli – nowatorów wdrażających modyfikacje programowe i wprowadzających niekonwencjonalne metody kształcenia. Każdy znajdzie tu dla siebie miejsce, przede wszystkim w zespołach zadaniowych powołanych przez doradców do rozwiązywania ważnych problemów dydaktycznych. Co roku doradcy i konsultanci przygotowują publikacje, w których można znaleźć propozycje ciekawych rozwiązań metodycznych. Jest to także forma upowszechniania dokonań nauczycieli-praktyków, którzy opracowali (np. podczas warsztatów czy kursów) scenariusze zajęć, testy, nowatorskie programy. W tym roku szkolnym zamierzamy kontynuować tę pożyteczną działalność wydawniczą, stąd nasz apel, by nauczyciele dzieli się swoim bogatym doświadczeniem, by zamieszczali autorskie projekty rozwiązań metodycznych w publikacjach przygotowywanych przez Pracownię Edukacji Humanistycznej.
Nasza oferta edukacyjnych jest bogata. Składają się na nią propozycje różnorodnych kursów, warsztatów, konsultacji indywidualnych i grupowych, prezentacji dydaktycznych, konferencji, sesji, konkursów, zaproszenia na lekcje otwarte. Mamy nadzieję, że nauczyciele zechcą z niej skorzystać. O wszystkich działaniach będziemy zawiadamiać, wysyłając do szkół SZYBKĄ INFORMACJĘ, KOMUNIKATY oraz wydawane co miesiąc INFORMATORY. Dobrym źródłem wiedzy o funkcjonowaniu PRACOWNI jest również strona internetowa ŁCDNiKP, na której zamieszczane są wszystkie istotne informacje dotyczące naszych przedsięwzięć i zamierzeń. Przypominamy również nauczycielom, że mogą skontaktować się z wybranymi doradcami lub konsultantami podczas ich dyżurów metodycznych w Centrum lub w szkole bazowej.
Serdeczne zapraszamy do udziału w organizowanych przez nas zajęciach i spotkaniach.