Działania

Priorytetowa działalność PRACOWNI dotyczy następujących zagadnień:

 • Ocenianie osiągnięć uczniów w kontekście zewnętrznych wymagań egzaminacyjnych
 • Ocenianie kształtujące
 • Planowanie dydaktyczne
 • Przygotowanie uczniów do sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych
 • Testy kompetencyjne z języków obcych
 • Integracja międzyprzedmiotowa
 • Metody kształcenia stymulujące aktywność ucznia
 • Metody wyzwalające kreatywność
 • Metoda projektów jako strategia dydaktyczna
 • Metody synektyczne – kształtowanie umiejętności myślenia
 • i działania twórczego
 • Kształtowanie postaw innowacyjnych
 • Praca z uczniem zdolnym – przygotowanie do olimpiad i konkursów
 • Indywidualizacja procesu kształcenia – praca z uczniem trudnym
 • Awans zawodowy nauczyciela – planowanie i dokumentowanie rozwoju zawodowego
 • Sprawowanie opieki nad nauczycielem o krótkim stażu pracy
 • Organizacja procesu  nauczania – uczenia się języków obcych
 • Nowe programy kształcenia i ich ewaluacja
 • Przygotowanie uczniów do egzaminów państwowych z języków obcych
 • Edukacja artystyczna
 • Edukacja filozoficzna
 • Edukacja regionalna
 • Edukacja medialna (przede wszystkim filmowa)
 • Planowanie i organizowanie zajęć pozalekcyjnych w szkole
 • z uwzględnieniem różnorodnych potrzeb i zainteresowań młodzieży
 • Multimedia w edukacji
 • Wychowanie patriotyczne w praktyce szkolnej

Teksty kultury w edukacji polonistycznej

Zapraszamy do zapoznania się ze scenariuszem zajęć opracowanym przez Panią Katarzynę Buch – nauczycielkę języka polskiego w Publicznym Gimnazjum nr 19. Przygotowana przez Panią Katarzynę Buch propozycja metodyczna dotyczy zjawiska intertekstualności i podpowiada, w jaki sposób na lekcjach języka polskiego pracować z różnymi tekstami kultury - animacją i utworem muzycznym (balladą).

Narodowe Czytanie w XXIII LO

Zapraszamy do lektury artykułu Ewy Sztombki (doradcy metodycznego w zakresie języka polskiego) o Narodowym Czytaniu w XXIII LO w Łodzi. To ciekawe przedsięwzięcie, podejmowane przez społecznośc szkolną, pozwala w atrakcyjny dla młodzieży sposób popularyzować czytelnictwo, ukazać młodym ludziom piękno literatury polskiej, zachęcać do dbałości o polszczyznę i budować mosty między pokoleniami.

 

 

Wyniki konkursów poświęconych twórczości Hemara (2015)

Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z wynikami  V Konkursu Recytatorskiego „Mówimy Hemara” i Konkursu Wokalnego „Śpiewamy Hemara” w roku szkolnym 2014-2015.

Zajęcia przeprowadzone w XXIII LO przez studentów okcydentalistyki

17.10.2014 r. po raz kolejny studenci okcydentalistyki  UŁ  - realizując swój uczelniany projekt -  przeprowadzili w XXIII Liceum Ogólnokształcącym im. ks. prof. J. Tischnera w Łodzi lekcję dla klasy I. Paulina Filipczak, Kamil Bereda, Tomasz Pawlak rozmawiali z uczniami o niezmiennie ważnym

NARODOWE CZYTANIE W XXIII LO

Odpowiadając na przesłanie Prezydenta Rzeczypospolitej, XXIII Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łodzi przystąpiło do tegorocznego Narodowego Czytania Trylogii Sienkiewicza. 5 września 2014 r. odbył się w szkole Konkurs Pięknego Czytania, w którym wzięła udział cała społeczność szkolna - uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracyjni. Zapraszamy do lektury artykułu prezentującego to interesujące przedsiewzięcie. Na pewno warto tego rodzaju projekty realizować w łódzkich szkołach.

Program nauczania z zakresu etyki dla szkół ponadgimnazjalnych

Zapraszamy nauczycieli zainteresowanych zajęciami z etyki w szkole ponadgimnazjalnej do zapoznania się z programem nauczania Pana Pawła Kołodzińskiego. Jest to nie tylko nowatorska propozycja programowa, która pozwoli dobrze i efektywnie zaplanować proces kształcenia, ale również wartościowe źródło inspiracji, które zachęci do poszukiwania własnych rozwiązań. Życzymy udanej i pozytecznej lektury.

Z prac nad doskonaleniem systemu edukacji humanistycznej

Artykuł o nowatorskich działaniach Pracowni Edukacji Humanistycznej

Subscribe to RSS - Działania